Algemene voorwaarden

ADVOCOEUR DE HAAN, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 61070297, gevestigd te Alblasserdam, hierna te noemen: Advocoeur De Haan

  1. Advocoeur De Haan drijft een advocatenkantoor met/onder de formule Advocoeur. Er wordt alleen een overeenkomst gesloten met Advocoeur De Haan. Er komt uitdrukkelijk geen overeenkomst tot stand met de eigenaar van de formule Advocoeur, Advocoeur Nederland B.V. en er kunnen door Advocoeur De Haan ook geen rechten en verplichtingen worden aangegaan namens anderen, die handelen onder de naam Advocoeur.
  2. Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven, aanvaard en uitgevoerd door Advocoeur De Haan, met inachtneming van deze algemene voorwaarden. Tussen de opdrachtgever en de persoon die, op basis van enige rechtsverhouding tot Advocoeur De Haan, de opdracht feitelijk uitvoert of daarbij betrokken is, komt nimmer enige overeenkomst tot stand, ook niet indien de opdracht met het oog op de uitvoering door die persoon als bedoeld in artikel 7:404 BW wordt verstrekt.
  3. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard. De uiteindelijke beslissing om al dan niet nadere (rechts)maatregelen of minnelijke regelingen te treffen dan wel om al dan niet verweer te voeren blijft uitsluitend bij de opdrachtgever liggen. Voor dergelijke beslissingen aanvaardt Advocoeur De Haan nimmer enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
  4. Iedere aansprakelijkheid van Advocoeur De Haan, de advocaten, de notarissen en alle personen die op grond van een rechtsverhouding met Advocoeur De Haan de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever uitvoeren of hebben uitgevoerd, daarbij betrokken zijn of zijn geweest, is in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocoeur De Haan wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
  5. Indien Advocoeur De Haan een derde inschakelt, is Advocoeur De Haan voor eventuele tekortkomingen van deze derde niet aansprakelijk. De opdrachtgever machtigt Advocoeur De Haan hierbij om eventuele door deze derde bedongen algemene voorwaarden (met eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen), mede ten behoeve van en namens opdrachtgever, te aanvaarden.
  6. Advocoeur De Haan is niet aansprakelijk  voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.
  7. Indien om welke reden ook, aan opdrachtgever geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid van Advocoeur De Haan wordt beperkt tot een bedrag van € 2.500,– dan wel, indien het honorarium exclusief btw dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht waarmee de claim verband houdt, hoger is dan € 2.500,– exclusief btw, tot een bedrag gelijk aan dit betaalde honorarium met een maximum van € 5.000,–.
  8. Declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bezwaar tegen de declaratie dient schriftelijk en binnen 14 dagen na declaratiedatum kenbaar te worden gemaakt aan Advocoeur De Haan.
  9. Advocoeur De Haan is gerechtigd de voor de berekening van het honorarium gehanteerde tijdseenheid, de hoogte van de uurtarieven, het percentage van de kantoorkosten en de reiskostenvergoeding periodiek te wijzigen voor zowel reeds aangenomen als nieuwe opdrachten.
  10. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Advocoeur De Haan is Nederlands recht van toepassing. In alle geschillen waar de gewone rechter bevoegd is, en deze forumkeuze rechtsgeldig kan worden gemaakt, zullen deze geschillen worden beslecht door rechtbank Rotterdam. Indien aan opdrachtgever een vertaling van deze algemene voorwaarden is gezonden, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Deze voorwaarden zijn op  26 augustus 2014 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam onder nummer 55/2014.

Downloads

Algemene voorwaarden
26 Augustus 2014
Nederlands

Download PDF

Bekijk onze andere voorwaarden: